تنگه ای در شمال روستای حسن آباد داراب استان فارس است. در شمال غرب اراب، زیباترین اثر طبیعی ملی منطقه مجموعه ای متشکل از ۶۴ آبشارو بیش از یکصد حوضچه در دره ای جاری است.

 

 

 

 

 

 

 

تک درختان بید، خزه های چمنی رنگ و پرسیاوشان که ژاله بر چهره دارند زیبایی های وصف نشدنی مسیرند حجم و عمق آب، نور پردازی خورشید سایه سار کوه تصویر سبز گیاهان در آب و بلندی کوه در آب مجموعه ای از زیباترین رنگها را پدید می آورد اینجا آبگاهی سبز است و گاهی رنگی که نمی دانیم گاه سفید است و گاه آسمانی.

 

صدای آب گاه غرش است و گاه ناله، گاه آرام است و گاه توفنده، گاه نرم و گاه غرنده، صحن آفتاب تنگه نیز متفاوت است. بعضی زودتر خورشید از دست می دهند و بعضی بیشتر با او مأنوسند.

حرارت و گرمی نیز یکسان نیست. بعضی جاها به شدت سرد است مانند آبشار نگین و بعضی جاها آفتاب سوزان دارد. زیبایی جام های پنج گانه و حرکت آرام آب و سر ریز شدن از آنها وصف ناشدنی است.

این جا ماهی ها از آدم فراری نیستند و آدم را در حین عبور از حوضچه همراهی می کنند. آب چشمه رغز پس از طی مسیر ۵ کیلومتری و خلق هزاران صحنه طبیعی بی نظیر و دل انگیز خفتان و خیزان خود را به پای کوه می رساند.

 

 

تنگه زیبای رغز در شمال شرقی داراب و فاصله ۳۰ کیلومتری مرکز این شهر در منطقه حسن آباد داراب قرار دارد. گروه کوهنوردی آذرخش داراب آبشارهی مهم مسیر را نام گذاری و ارتفاع، عمق آب و طول حوضچه ها را با GPS محاسبه کرده که به ترتیب فرود عبارتند از:

۱ – آبشار نگین: ارتفاع ۱۶ متر، عمق آب ۸ متر و طول حوضچه ۴۱ متر

۲ – آبشار بوم رنگ:ارتفاع ۷ متر، عمق آب ۸ متر و طول حوضچه ۳۱ متر

۳ – آبشار مسعود: ارتفاع ۸ متر، عمق آب ۱۲ متر و طول حوضچه ۱۵ متر

۴ – آبشار گلاب حوضچه: ارتفاع ۱۱ متر، عمق آب ۷ متر و طول حوضچه ۱۲ متر

۵ – آبشار فتح:ارتفاع ۸ متر، عمق آب ۱/۵ متر و طول حوضچه ۶ متر

۶ – آبشار حکمت: ارتفاع ۱۱ متر، عمق آب ۱۵ متر و طول حوضچه ۳۲ متر

۷ – آبشار کبوتر:ارتفاع ۲۵ متر، عمق آب ۲۰ متر و طول حوضچه ۶ متر

۸ – آبشار جام:ارتفاع ۹ متر، عمق آب ۶ متر و طول حوضچه ۳۶ متر

۹ – آبشار دماغه(فراز): ارتفاع ۱۲ متر، عمق آب ۲ متر و طول حوضچه ۴ متر

۱۰- آبشار آذرخش:ارتفاع ۶۵ متر، عمق آب ۶ متر و طول حوضچه ۱۱ متر

۱۱- آبشار یادگار:ارتفاع ۴ متر، عمق آب ۸ متر و طول حوضچه ۱۱ متر

۱۲- آبشار وداع:ارتفاع ۴۶ متر، عمق آب ۱۰ متر و طول حوضچه ۷ متر