منشور اخلاقی

  1. برنامه ریزی و تلاش برای تحقق اهداف و چشم انداز نظام مقدس جمهوری اسلامی از طریق انجام صحیح و به موقع مأموریت رو به رشد سازمان
  2. خدمات صادقانه به مردم با کیفیت بهتر و روش های مطلوب و وفاداری به قوانین وضع شده
  3. ارج نهادن به وقت مراجعین خود و برنامه ریزی برای انجام به موقع امور و پرهیز از تأخیر در انجام امور محوله
  4. تلاش برای پیشرفت های فردی و سازمانی با رعایت کلی اصول اخلاقی
  5. برنامه ریزی منظم برای ایجاد تعادل بین زندگی فردی و وظایف شغلی
  6. افزایش نشاط در محیط کار با رعایت ظاهر آراسته و مطلوب، سفارشات دینی و بهداشت فردی و اجتماعی