اهداف شرکت

  1. جذب و حمایت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و هدایت آنها به روشهای علمی و ایجاد برندسازی و بهره برداری مفید پرسود از نظر مادی و معنوی
  2. تقویت و تعمیق رابطه جامعه استانی با دارایی های میراثی، طبیعی، فرهنگی و ارتقاء آگاهی عموم مردم فارس با آموزش و فرهنگ سازی برای افزایش سرمایه اجتماعی بخش میراث فرهنگی ( ملموس وغیرملموس ) و طبیعی و گردشگری
  3. توسعه ظرفیت ها و ارتقاء قابلیت های موجود در زمینه های هنر و دانش سنتی، فناوری بومی، صنایع دستی و گردشگری
  4. فراهم کردن نظام اقتصادی کارآمد، باثبات، متوازن و رشد مستمر با بر پای مزیت های نسبی فرهنگی و طبیعی کشور با مشارکت بخشهای دولتی و خصوصی استانی و خارج از استان
  5. دستیابی به جایگاه واقعی استان فارس به عنوان یکی از قطب های گردشگری ایران و جهان از طریق توسعه کمی و کیفی گردشگری، تنوع محصول، ایجاد کسب و کارهای جدید در حوزه گردشگری